Новини

для анонса

24 травня 2018 року

Запрошуємо співробітників музеїв, науковців, 
краєзнавців до участі у роботі обласної краєзнавчої 
науково-практичної конференції 

“АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ІСТОРІЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ УКРАЇНИ І МУЗЕЇ”

Напрямки роботи конференції:  

• Регіональна історія та археологія;

• Історія населених пунктів;

• Історична персоналістика;

• Етнологія та етнографія;

• Усна історія;

• Історія виробництва, науки і техніки.

• Історія музейних закладів краю;

• Теоретичні і практичні засади музейної справи;

• Музейні колекції як історичне джерело;

• Актуальні питання історії України.

Організатор конференції: Кіровоградський обласний краєзнавчий музей

Місце проведення: м. Кропивницький, вул. Архітектора Паученка, 40.

Форми участі: очна, заочна

Робочі мови: українська, російська

МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ БУДУТЬ ОПУБЛІКОВАНІ.

Тексти доповідей до конференції згідно поданих заявок за встановленими вимогами (див. додаток 1, 2) просимо надіслати до 1 травня 2018 року в електронному варіанті на електронну адресуkrayeznavmuzey@ukr.net (з поміткою «На конференцію»). 

Адреса оргкомітету конференції: м. Кропивницький, вул. Архітектора Якова Паученка, 40. Кіровоградський обласний краєзнавчий музей

Контактні телефони: (0522)241962,

0505615922 - Валентина Олександрівна


Додаток 1

Заявка на участь в обласній краєзнавчій 
науково-практичній конференції   
“АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ 
ІСТОРІЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ УКРАЇНИ І МУЗЕЇ”

Прізвище

_______________________________________________________

Ім'я, по батькові

______________________________________________________

Науковий ступінь, звання

_______________________________________________________

Посада, місце роботи чи навчання (повна назва закладу, установи, організації)

__________________________________________________

_________________________________________________

е-mail

_________________________________________________

Контактні телефони

________________________________________________

Назва доповіді (виступу)

_______________________________________________


Додаток 2

Вимоги до наукових статей, 
що надсилаються на обласну краєзнавчу науково-практичну конференцію

“АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРІЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ УКРАЇНИ І МУЗЕЇ”

1.    Подання матеріалу: стаття подається в електронному вигляді (CD-диск, електронна пошта: окремим файлом, назва якого повинна містити прізвище автора (наприклад «Бойко.doc»). Відправивши матеріал електронною поштою, будь-ласка, зателефонуйте контактній особі та отримайте підтвердження про отримання Вашої статті.

2.    Поля: зліва – 3 см, справа – 1 см, зверху – 2 см, знизу – 2 см.

3.    Обсяг роботи: 4-8 сторінок тексту набраного у редакторі Word1997-2003, шрифт – Тimes New Roman, кегль – 12, міжрядковий інтервал – 1,5, абзац – 1,25.

4.    Вимоги до оформлення тексту:

4.1. У верхньому лівому куті зазначити універсальний десятинний код (УДК).

4.2. Вказати ім’я, прізвище та місто (селище, село), район, область.

4.3. Назва статті друкується заголовними літерами.

4.4. Анотація до статті повинна мати об’єм 600-800 знаків з пробілами (до 8 рядків), в якій коротко викладається мета, зміст та актуальність статті.

4.5. Подаються ключові слова.

4.6. Текст статті друкується відповідно до вимог п. 3.

4.7. Оформлення списку «Джерела та література»: з абзацу, без відступу, 12 кегль, одинарний інтервал. Посилання у тексті на джерела та літературу робити у квадратних дужках (наприклад [1, с.12]) відповідно до списку використаних джерел та літератури, розміщених за абеткою наприкінці тексту.

Приклади оформлення джерел та літератури:

Козир І. А. Локалізація місця битви на Синіх Водах 1362 р. у світлі нових джерел / І. А. Козир, О. В. Чорний // Український історичний журнал. – 2012. – № 2. – С. 11 – 27.

Метрическая книга Елисаветградского корпусного собора за 1836 – 1839 гг. – Державний архів Кіровоградської області (далі – ДАКО). – Ф. 160. – Оп. 1. –  Од. зб. 7. – 193 арк.

Пивовар А. В. Поселення Херсонської губернії за повітовими алфавітами 1856 року / А. В. Пивовар. – К.: Академперіодика, 2009. – 92 с.

Подмазо А. Шефы и командиры регулярных полков русской армии [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.museum.ru/1812/Library/Podmazo/index.html. – Дата доступу: 16. 12. 2015 

Полевой Б. Полтавская битва / Правда. – 1943. – 24 сентября. – С. 3.

Приказ Ставки Верховного Главнокомандования № 30 277 о переименовании Воронежского, Степного, Юго-Западного и Южного фронтов [16 октября 1943 г.] / Русский архив: Великая Отечественная. Ставка ВГК: Документы и материалы. 1943 год. – М.: ТЕРРА, 1999. – Т. 16 (5 – 3). – С. 225.

Розанов Г. Хронологико-историческое описание церквей епархии Херсонской и Таврической / Г. Розанов // Записки Одесского общества истории и древностей. – Одесса, 1848. – Т. ІІ. – С. 140 – 211.

4.8. Ілюстрації (фото) подавати в електронному варіанті в форматіJPEG.

Підписи та посилання до них у тексті – обов’язкові.

5.   Відомості про автора обов’язково подаються наприкінці статті після списку «Джерела та література»: П.І.Б. автора; місце роботи або навчання; посада автора; вчене звання; науковий ступінь. Стаття та відомості про автора повинні бути в одному файлі.

Автори поданих матеріалів несуть повну відповідальність за підбір, точність наведених фактів, цитат та ін. Редакційна колегія залишає за собою право відхиляти матеріали, що не відповідають вимогам. Статті, відхилені редакційною колегією, можуть бути прийняті до друку після доопрацювання.

Оргкомітет залишає за собою право на редакційне редагування матеріалів.

верхушка Кропивницкий